Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

whereverimayroam
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
whereverimayroam
5349 df31 500
whereverimayroam
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viaBlindness Blindness
5335 8ec5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaBlindness Blindness

February 07 2019

whereverimayroam
whereverimayroam
1465 ce88
Reposted fromadkagar adkagar viaalmostlover almostlover
whereverimayroam
5877 d522 500
Reposted fromexistential existential viaalmostlover almostlover
whereverimayroam
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaalmostlover almostlover
whereverimayroam
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaalmostlover almostlover
6447 48f9 500
Reposted frombrumous brumous viaalmostlover almostlover
whereverimayroam
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaalmostlover almostlover
whereverimayroam
9412 a13a 500
Reposted fromOFFka OFFka viaalmostlover almostlover
whereverimayroam
7888 798e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalmostlover almostlover
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaalmostlover almostlover
whereverimayroam
0864 7593 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaPoranny Poranny
whereverimayroam
3067 3df3 500
Reposted fromsoftboi softboi viaPoranny Poranny
whereverimayroam
4413 2b2f 500
Reposted fromhanyu hanyu viaPoranny Poranny
0383 12bc 500
Marina Abramović
The Kitchen (Homage to Saint Therese)

(2009)
whereverimayroam
5271 9267 500
Reposted frommachinae machinae

June 10 2018

whereverimayroam
0739 5076 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl